HISTORIA - Koło Łowieckie "PIAST" w Sulechowie

KOŁO ŁOWIECKIE nr 46

"PIAST" W SULECHOWIE

Przejdź do treści

Menu główne:

O NAS
 
Koło Łowieckie „PIAST” w Sulechowie
historia i teraźniejszość.
 
 
 
     Koło Łowieckie „Piast” w Sulechowie zostało założone 1947 roku. Nazwa koła pochodzi prawdopodobnie od barokowej Bramy Krośnieńskiej, nazwanej przez mieszkańców Sulechowa – Bramą Piastowską. Nadanie tej właśnie nazwy dla koła łowieckiego, mogło być  podkreśleniem polskości związanej z powrotem do macierzy po zakończeniu II Wojny Światowej tzw. Ziem Odzyskanych.
 
     
     Począwszy od lat 50-tych ubiegłego wieku, gospodarka łowiecka funkcjonowała w oparciu o „Dekret o Prawie Łowieckim” wydany przez Radę Ministrów w 1952 roku.W dokumencie tym określono łowiectwo jako: planowe gospodarowanie zwierzyną zgodnie  z potrzebami gospodarstwa narodowego i wymogami ochrony przyrody, zwierzyna w stanie dzikim pozostawała własnością państwa, kraj miał zostać podzielony na obwody dzierżawione kołom na 10 lat, obwody powinny mieć powierzchnię od 3 do 10 tys. ha., za szkody wyrządzone przez zwierzynę finansowo odpowiadali zarządcy terenu, Polski Związek Łowiecki uznano za oficjalną organizację i otrzymał on osobowość prawną.

 
     W roku 1952 zostaje formalnie wybrany pierwszy Zarząd Koła. Rok później koło otrzymuje 37 numer ewidencyjny w wojewódzkiej organizacji łowieckiej. W 1954 roku zostaje podpisana pierwsza umowa dzierżawna obwodów łowieckich o łącznej powierzchni ok. 16 tysięcy hektarów.

 
     W tym okresie miejscowi myśliwi borykali się z wieloma problemami natury organizacyjnej. Brakowało „właściwych map” (mapy były „tajne”, często „poniemieckie”). Władza ograniczała dostęp do broni, a w zasadzie, to uzyskanie na nią pozwolenia. (Tu warto wspomnieć, że broń w dużej ilości i różnej maści zalegała magazyny niejednego Urzędu Bezpieczeństwa. Mając pozwolenie kupowano ją za symboliczną złotówkę i po dokonaniu odpowiednich przeróbek, znakomicie nadawała się do celów myśliwskich). Wytrwałych nie zniechęcało to jednak do uprawiania łowiectwa. Myśliwych z roku na rok przybywało. Plagą w tym okresie było kłusownictwo, zwłaszcza wśród okolicznej ludności zamieszkałej na terenach wiejskich. Walka z kłusownictwem w tym okresie, przypominała „walkę z wiatrakami”.   
     
 
     Lata 60-te i 70-te minionego stulecia cechuje rozwój hodowli zwierzyny drobnej zwłaszcza zająca, dzikiego królika oraz bażanta, która znalazła tutaj doskonałe warunki do bytowania. Ważną pozycję w budżecie koła stanowią wpływy z odłowionych zajęcy z przeznaczeniem na eksport (przede wszystkim do Francji) oraz polowania tzw. „dewizowe”, organizowane dla myśliwych zagranicznych. Lata te obfitują w inicjatywy hodowlane i gospodarcze. Wzrasta ilość urządzeń łowieckich (paśników, lizawek, ambon myśliwskich). Dobrze układa się współpraca z miejscowymi PGR-ami i ludnością wiejską, pod kątem pomocy w hodowli i ochronie łowisk. Po uchwaleniu przez Sejm w 1973 roku ustawy o zmianie ustawy o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim, wzrasta ranga Polskiego Związku Łowieckiego. Koła łowieckie zostały zobowiązane mocą ustawy do prowadzenia hodowli i ochrony zwierzyny łownej w dzierżawionych obwodach oraz do szacowania szkód w uprawach rolnych
i wypłacania odszkodowań. Maksyma „Kto hoduje, ten poluje”, daje wymierne efekty. Wzrasta ilość bytującej w łowisku zwierzymy łownej, a co za tym idzie, wzrasta jej pozyskanie. Okres ten, to lata czynów społecznych i tym podobnych „akcji”, w których myśliwi sulechowscy aktywnie uczestniczą.

 
     Po wprowadzeniu 13 grudnia 1981 roku stanu wojennego, łowiectwo zamarło – ale tylko na chwilę. Myśliwi w całym kraju musieli oddać broń na przechowanie Milicji Obywatelskiej. Stan wojenny ograniczył działalność statutową kół łowieckich i samo wykonywanie polowania. Ożywienie następuje w drugiej połowie lat 80-tych. Okres ten obfituje w wystawy łowieckie, liczne wycieczki do łowiska z młodzieżą szkolną i inne formy propagowania łowiectwa na zewnątrz, w których myśliwi z KŁ „Piast”
w Sulechowie czynnie uczestniczą. Znamienne jest to, iż zgodnie z duchem socjalizmu -  jako ustroju panującego po II Wojnie Światowej w Polsce do końca lat 80-tych XX wieku, łowiectwo ma charakter społeczny. Podstawową jednostką jest koło łowieckie, do którego może należeć każdy obywatel. Aby polować nie trzeba posiadać własnych gruntów. Dzierżawi je od Państwa koło łowieckie, a posiadanie własnej ziemi nie upoważnia właściciela do polowania.

 
     W latach 90-tych ubiegłego stulecia w dalszym ciągu przybywa nowych urządzeń łowieckich. Wzrasta w tych latach populacja dzika, który zaczyna czynić znaczne szkody w uprawach rolnych. Na polowaniach indywidualnych i zbiorowych koło gości liczne zorganizowane grupy myśliwych z zagranicy, którzy nie kryją swego zadowolenia z efektów łowów w sulechowskich łowiskach. W 1998 roku zainicjowano introdukcję (zasiedlanie) łowiska danielami. Wypuszczono do obwodu sześć sztuk tego gatunku. Daniele znalazły doskonałe warunki do bytowania i szybko się aklimatyzowały. Prowadzona w następnych latach dalsza introdukcja, pozwoliła na dochowanie się kilku okazałych chmar.
 
     Począwszy od 2000 roku do kalendarza imprez łowieckich na trwałe wpisują się organizowane corocznie Bale Myśliwskie, okolicznościowe polowania „Złoty rogacz i Złote szable dzika”. Kalendarz imprez myśliwskich uzupełniają uroczyste zbiorowe polowania Hubertowskie, Wigilijne i Noworoczne. W 2007 roku kołu zostaje ufundowany sztandar. Uroczystość nadania sztandaru odbyła się z okazji 60 - lecia koła. W tym samym roku koło zostaje odznaczone Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej, za osiągnięcia w gospodarce łowieckiej ze szczególnym uwzględnieniem hodowli i ochrony zwierzyny. Na zakupionych przez koło nieruchomościach rozpoczęło budowę stanicy myśliwskiej. Na terenie stanicy położonej w okolicach miejscowości Podlegórz wybudowano dotychczas zadaszone wiaty z ławami i stołami, wybudowano obiekt stawowy, posadowiono domek myśliwski, altanę. Na stanicy znajduje się między innymi kapliczka poświecona św. Hubertowi – patronowi myśliwych oraz obelisk upamiętniający kolegów, którzy odeszli do Krainy Wiecznych Łowów. Na chwilę obecną na stanicy trwają prace związane z budową strzelnicy myśliwskiej. Obiekt może swobodnie pomieścić 100-120 osób. Korzystają z niego nie tylko myśliwi, lecz również zostaje często udostępniany wszystkim chętnym, przede wszystkim dzieciom i młodzieży z okolicznych szkół.

     Aktualnie Koło Łowieckie „Piast” Sulechów liczy 85 członków. Staż kandydacki w kole odbywają trzy osoby. Koło dzierżawi dwa obwody łowieckie nr 131 i 134 o łącznej powierzchni 14,68 tyś. ha. Na cele związane z gospodarką łowiecką, uprawiane są grunty rolne na powierzchni ok. 42 ha. W ostatnich latach, koło w sezonie łowieckim pozyskuje przeciętnie: 40-60 szt. jeleni, 20-25 szt. danieli, 210-260 szt. saren, 300-360 szt. dzików, 150-250 szt. drapieżników (lis, jenot, kuna, norka itp.). W terenie, koło posiada 440 urządzeń łowieckich, takich jak ambony i wysiadki myśliwskie – 190 szt. oraz paśniki i lizawki w ilości 250 szt. Koło posiada swoją drużynę strzelectwa myśliwskiego, która od kilkunastu lat z powodzeniem startuje na zawodach strzeleckich rangi okręgowej i ogólnopolskiej, zajmując nierzadko czołowe lokaty indywidualne i zespołowe. Od 2008 roku koło czynnie uczestniczy w obchodach „Dni Sulechowa”, prezentując ekspozycję trofeów myśliwskich. Promując kuchnię myśliwską, cyklicznie uczestniczy w konkursie kulinarnym pn. „Nadodrzańskie Smaki”, organizowanym w ramach święta miasta.
 
      W roku gospodarczym 2017/2018 Koło Łowieckie "Piast" Sulechów obchodziło jubileusz 70-lecie istnienia.
 
 
 
Tekst: Krzysztof Roślik – Kronikarz Koła.
 Statystyki
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego